Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Zapisy sportowców rozpoczęte

swieto-sportu2017-1 Gminne Święto Sportu wraca do kalendarza imprez plenerowych w Krynicach. Tegoroczne zawody odbędą się 20 czerwca, ale rekrutacja chętnych już się rozpoczęła.

swieto-sportu2021-plakatPo raz pierwszy w programie turnieju znalazła się piłka siatkowa plażowa, zarówno kobiet jak i mężczyzn. - Rywalizacja w pozostałych konkurencjach odbywała się już w poprzednich edycjach sportowego święta, za wyjątkiem ostatnich dwóch lat. W 2019 roku były tylko mistrzostwa w piłce nożnej, a przed rokiem zawody zostały odwołane ze względu na pandemię koronawirusa. Wierzymy, że tym razem nic nie stanie już na przeszkodzie i w tym roku wrócimy do sportowej rywalizacji - mówi Joanna Jamroż, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach, który jest głównym organizatorem zawodów.

Łącznie podczas gminnego święta sportu zostanie rozegranych sześć konkurencji drużynowych i trzy indywidualne.

GOK zachęca do nadsyłania zgłoszeń zawodniczek i zawodników, którzy chcą się zmierzyć w turniejach piłki nożnej mężczyzn, juniorów, młodzików i dziewcząt oraz siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn. Mecze piłkarskie będą rozgrywane między drużynami 5-osobowymi, a w siatkówkę plażową zagrają zespoły złożone z w zawodniczek lub zawodników. Na liście konkurencji indywidualnych są biegi w workach, skok w dal z miejsca i rzut lotką do tarczy.

Czytaj więcej: Zapisy sportowców rozpoczęte

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi powiatowej


Działając na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji znak: AB.6740.3.Z.2021 z dnia 28.05.2021 r. dla Gminy Krynice, z siedzibą w Krynice 1, 22-610 Krynice, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej nr 127554L w miejscowości Krynice”, na działkach nr geodezyjny 471/4, 471/5 (471/12, 471/13, 471/11), 471/6, 471/8, 471/9 (471/15, 471/14), 471/10 (471/17, 471/16), 488/3, 488/1, 478/6, 477/5 (477/10, 477/9), 477/3 (477/8, 477/7), 477/4, 477/6, 476/4 (476/9, 476/8), 476/2 (476/7, 476/6), 476/3, 476/5, 475/3 (475/8, 475/7), 475/5 (475/10, 475/9), 475/4, 475/6, 474/4 (474/9, 474/8), 474/5, 474/6 (474/11, 474/10), 474/7, 473/2 (473/5, 473/4), 473/3, 472/4, 472/5 (472/10, 472/9), 472/6, 472/3 (472/8, 472/7), 619, 629, 405/2, obręb nr 0006 krynice, położonych w miejscowości Krynice, gm. Krynice.*

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- wykonanie konstrukcji drogi klasy D z jednią i poboczami o przekroju szlakowym,
- wykonanie zjazdów indywidualnych,
- budowa rowu drogowego trawiastego,
- budowa przepustów pod korpusem drogi gminnej i w ciągu rowu pod zjazdami,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- Przebudowa odwodnienia drogi gminnej nr 111550L,
- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 111550L z droga gminna nr 127554L,
- wykonanie kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego.


    Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 – tel. 84 6644392, w godzinach pracy urzędu, udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 K.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

pdf ikona Skan Obwieszczenia

Retransmisja XXIII sesji Rady Gminy Krynice - 25 maja 2021 r.

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
4. Informacja Wójta Gminy z jego działalności w okresie międzysesyjnym
5. Analiza sprawozdania z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
2) zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
3) wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Krynice
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
5) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
8. Wnioski i informacje
9. Zakończenie

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Bogumiła Dziubińska

Budowa wiaty w Antoniówce

tablica-informacyjna Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju gminy Krynice zakłada stworzenia miejsca do aktywnego wypoczynku w urokliwym zakątku roztoczańskiego krajobrazu. W ramach projektu wybudowana zostanie drewniana wiata, która służyła będzie mieszkańcom Antoniówki oraz turystom do organizowania różnych form działań kulturalno-rekreacyjnych. A tutaj można podziwiać antoniowskie krajobrazy na fotografii:
http://www.polskiekrajobrazy.pl/.../6289:Antoniowka_gm.../

Komunikat- Państwowa Inspekcja Sanitarna

pisW związku ze zbliżającym się sezonem letnim i prowadzeniem działalności w zakresie produkcji pierwotnej (uprawa zbóż, owców i warzyw), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelski zwraca się z prośbą o poinformowanie przedstawicieli sołectw Gminy Krynice o obowiązku rejestracji prowadzonej działalności przez rolników porzez złożenie wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61, art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiolgicznej w Tomaszowie Lubelskim.
W/w wniosek dostępny jest na stronie internetowej pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl
Ponadto na powyższej stronie dostępne są:
- Informacje dotyczące podstwowych wymagań higienicznych obowiązujących na etapie zbioru owoców i warzyw.
- Zalecenia plantatorów w celu ograniczenia zanieczyszczenia owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi na etapie zbioru.
- Zalecenia dla prowadzących punkty skupu w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw.
- Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się Sars-Cov-2.

Rejestracja producenta produkcji pierwotnej poprzez złożenie wniosku jest bezpłatna, a niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniążnych. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelski zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazanie w/w informacji producentom produkcji pierwotnej poprzez przedstawicieli Sołectw.

Liczymy się dla Polski!

tel

Czytaj więcej: Liczymy się dla Polski!

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

nsp2021-830

Joomla template by ByJoomla.com