Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014r. Gmina Krynice realizuje projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół w Krynicach poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.
Cele szczegółowe projektu:
1. Stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w zajęciach z zakresu podstawy programowej na świeżym powietrzu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw.
2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom, zwłaszcza 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci najmłodszych.
3. Stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci, w szczególności 3 i 4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia.
 W ramach projektu zostaną wykonane następujące czynności:
 - rozbudowa istniejącego placu zabaw
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości przedszkolaków
- zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu       multimedialnego.
Dzięki  realizacji tego projektu zostanie znacznie podniesiony standard funkcjonowania i edukacji dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 

Działaj lokalnie

 

Konsultacje społeczne

Wniosek o umieszczenie zadania w Strategii Rozwoju Krynice
pdf ikonaANKIETA

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.2 i 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.poz.1235, z późn.zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice”, w obrębie miejscowości:

a) Krynice, części terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pod teren urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii /panele fotowoltaiczne/,
b) Zaboreczno, z części terenu byłej betoniarni oraz części terenów łąk i pastwisk pod tereny produkcyjno - przemysłowe,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.07.2014 r. do 14.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krynice w godz. od 9-tej do 14-tej.          

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14.08.2014 r. w Urzędzie Gminy Krynice o godz. 12-tej / sala posiedzeń/.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

XVI Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego

Łaszczów dnia 20 lipca 2014 r.


Warunki uczestnictwa
Do dnia 16.07.2014 r. do godz. 14.00 należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach wypełnioną kartę zgłoszenia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców/opiekunów prawnych

KARTA ZGŁOSZENIA, REGULAMIN REKRUTACJI

 

PÓŁKOLONIE LETNIE

  FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
Związek Zawodowy Centrum Narodowe
 Młodych Rolników
Stowarzyszenie „Zielony Domek” z Wieprzowa
WÓJT GMINY KRYNICE
 GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRYNICACH       
ZAPRASZAJĄ
NA
PÓŁKOLONIE LETNIE
W MIEJSCOWOŚCI KRYNICE (ŚWIETLICA GOK)
W DNIACH 04-13.08.2014 r.


Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Krynice, w wieku od 7 do 16 lat, których co najmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS.
Organizatorzy półkolonii zapewniają:
- wyżywienie (dwa posiłki)
- wycieczki Stadnina Koni w Dąbrowie Tomaszowskiej, wycieczka
   do Przemyśla)
-bogaty program oświatowo – kulturalny
- materiały techniczne i sprzęt sportowy
- wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą
-ubezpieczenie NNW
Odpłatność za udział w Półkoloniach Letnich wynosi 50 zł
Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach, tel. 84 663 01 07, 785 927 714

koronawirus-780x420

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

Joomla template by ByJoomla.com