WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Życzenia Świąteczne

„Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel
Tego świata Odkupiciel”

 


Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
wielu radosnych i ciepłych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie oraz pomyślności
w codziennym życiu.
Niech ten świąteczny czas będzie
przepełniony wzajemną miłością i życzliwością.
Wesołych Świąt Wielkanocnych życzą:

 

Przewodnicząca Rady Gminy                                            Wójt Gminy          
     Maria Smoląg                                                     Janusz Bałabuch

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015 r.

1 marca 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzających System Rejestrów Państwowych, obejmujący rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i rejestr stanu cywilnego. Wynika to z nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie 31 grudnia 2014 r. Zmieni się także wzór najpopularniejszego w naszym kraju dokumentu tożsamości – dowodu osobistego.
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas, jednak w nowym wzorze dowodu osobistego nie będzie już podanego adresu zameldowania, ani informacji dotyczących koloru oczu i wzrostu. Dowód osobisty nie będzie zawierał zeskanowanego podpisu jego posiadacza. Co ważne – dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

 

Czytaj więcej: Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium

    
Obwieszczenie

Projekt zmian studium

Mapa 1:25000

Prognoza oddziaływania na środowisko

Bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o
bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie powiatu zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, maksymalna kwota dotacji to 30 000, zł, dodatkowo przez okres  pierwszych 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane jest wsparcie pomostowe w kwocie 600,00 zł miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

Badaniarolne plakatA4

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium

    
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199),
art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXXIV/262/2013 Rady Gminy Krynice z dnia 30.12.2013 r., Uchwały Nr XXXVII/277/2014 Rady Gminy Krynice z dnia 31.03.2014 r. i Uchwały Nr XXXVII/278/2014 Rady Gminy Krynice z dnia 31.03.2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.03.2015 r. do 02.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krynice w godz. od 9-tej do 14-tej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 02.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Krynice o godz. 12-tej /sala posiedzeń/. Projekt zmiany studium udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.krynice.com.pl

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy o oddziaływaniu na środowisko w/w zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tytułem maila ,,Uwagi do zmiany studium” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2015 r.

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com