WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o
bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie powiatu zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, maksymalna kwota dotacji to 30 000, zł, dodatkowo przez okres  pierwszych 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane jest wsparcie pomostowe w kwocie 600,00 zł miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

Badaniarolne plakatA4

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium

    
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199),
art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXXIV/262/2013 Rady Gminy Krynice z dnia 30.12.2013 r., Uchwały Nr XXXVII/277/2014 Rady Gminy Krynice z dnia 31.03.2014 r. i Uchwały Nr XXXVII/278/2014 Rady Gminy Krynice z dnia 31.03.2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.03.2015 r. do 02.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krynice w godz. od 9-tej do 14-tej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 02.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Krynice o godz. 12-tej /sala posiedzeń/. Projekt zmiany studium udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.krynice.com.pl

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy o oddziaływaniu na środowisko w/w zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tytułem maila ,,Uwagi do zmiany studium” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2015 r.

STAWIAMY NA KULTURĘ

STAWIAMY NA KULTURĘ
Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach


„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015, którego celem strategicznym jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury.


Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach pn. Stawiamy na kulturę ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Krynice. Chcemy zaangażować mieszkańców do realizacji samodzielnych projektów kulturalnych. W tym celu przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy (spotkania z mieszkańcami, ankieta) i wyłonimy najciekawsze inicjatywy kulturalne, które zostaną dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w drugim etapie programu. Do współpracy zapraszamy instytucje i organizacje społeczne np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia , a także wszystkie kreatywne i utalentowane osoby dorosłe, dzieci i młodzież.


Joanna Jamroż
Dyrektor GOK Krynice

Targi Rolnicze

Fundusze Europejskie

 

Szanowni Państwo,

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne organizowane w dwóch terminach: 3 i 4 marca 2015 r.Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą, dotyczące bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł oraz wsparcia w formie pożyczki do kwoty 50 tys. zł. lub 75 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi ze środków unijnych na samozatrudnienie w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz programów krajowych.

Wsparcie w formie dotacyjnej jest skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz m. Zamościa, natomiast osoby pracujące oraz mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mogą skorzystać z wersji pożyczkowej.

Udział w spotkaniach zapowiedzieli przedstawiciele instytucji realizujących projekty oraz przedstawiciel PUP w Zamościu.

Spotkania odbędą się w godz. 10.00 – 14.00

3 marca br – w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3

4 marca br - w sali nr 319 w budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba LPI ) w Zamościu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.feu.lubelskie.pl

Serdecznie zapraszamy

 

Czytaj więcej: Fundusze Europejskie

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com