WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Profilaktyka raka piersi

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

  • które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu;
  • otrzymały w ramach realizacji Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Idea badań przesiewowych polega na tym, że kierowane są do osób zdrowych, które nie mają objawów choroby, w celu wykrycia nowotworu lub stanu przednowotworowego.

Więcej informacji na stronie:  www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014r. Gmina Krynice realizuje projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół w Krynicach poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.
Cele szczegółowe projektu:
1. Stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w zajęciach z zakresu podstawy programowej na świeżym powietrzu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw.
2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom, zwłaszcza 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci najmłodszych.
3. Stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci, w szczególności 3 i 4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia.
 W ramach projektu zostaną wykonane następujące czynności:
 - rozbudowa istniejącego placu zabaw
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości przedszkolaków
- zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu       multimedialnego.
Dzięki  realizacji tego projektu zostanie znacznie podniesiony standard funkcjonowania i edukacji dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 

Działaj lokalnie

 

Konsultacje społeczne

Wniosek o umieszczenie zadania w Strategii Rozwoju Krynice
pdf ikonaANKIETA

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.2 i 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.poz.1235, z późn.zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice”, w obrębie miejscowości:

a) Krynice, części terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pod teren urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii /panele fotowoltaiczne/,
b) Zaboreczno, z części terenu byłej betoniarni oraz części terenów łąk i pastwisk pod tereny produkcyjno - przemysłowe,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.07.2014 r. do 14.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krynice w godz. od 9-tej do 14-tej.          

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14.08.2014 r. w Urzędzie Gminy Krynice o godz. 12-tej / sala posiedzeń/.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

XVI Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego

Łaszczów dnia 20 lipca 2014 r.


Warunki uczestnictwa
Do dnia 16.07.2014 r. do godz. 14.00 należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach wypełnioną kartę zgłoszenia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców/opiekunów prawnych

KARTA ZGŁOSZENIA, REGULAMIN REKRUTACJI

 

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com