WAŻNE INFORMACJE
  Przypominamy że wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

GMINA W OBIEKTYWIE

Razem bezpieczniej

razem bezpieczniej

987b

PRAWO

 

bannery120x60

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu:
Wydawnictwo:
Rok          Numer      Pozycja
   
Szukaj w tytule:

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Gospodarka odpadami w Gminie Krynice

 

Uchwałą nr VI/57/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Gminy Krynice, wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w wysokościach określonych w tej uchwale. Traci moc uchwała Rady Gminy Krynice Nr IV/19/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

Deklaracja:

Mieszkańcy gminy mają możliwość dokonania wyboru sposobu odbioru odpadów (segregowane lub niesegregowane) oraz wysokości stawki. Informacje te należy zamieścić w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Wszyscy właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od tego czy są tam zameldowani czy nie) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Krynice deklaracji.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Deklaracja do pobrania w formie edytowalnej

 

Deklaracja w wersji pdf

 

 Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2019 roku GMINA KRYNICE

 Harmonogram PDF

 

PUKKrynice ulotka1-page-001

Ulotka PDF

 

 

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych):

PUNKT SELEKTYWNEJ OZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie działał w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 12.00 do 17.00 w Krynicach - Krynice 136 (Baza dawnego SKR)
Do PSZOK dostarczać można: chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół i zużyte opony z samochodów osobowych nie pochodzące z działalnosci gospodarczej.

 

REGULAMIN PSZOK

 

Zbiórka baterii:

Informujemy że w Gminie Krynice prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Zbiórka prowadzona jest w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy Krynice,
  • Zespół Szkół w Krynicach,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej,
  • Szkoła podstawowa w Zwiartowie

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe stale lub czasowo na terenie gminy Krynice (także osoby bez zameldowania).

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów oraz nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki i worki.

Opłata ta zapewnia odbiór odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Mieszkańcy otrzymają harmonogram odbioru odpadów wraz ze sposobem segregacji odpadów.

Wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie na INDYWIDUALNY rachunek bankowy. Książeczki opłat zostaną doręczone do każdego gospodarstwa domowego za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty w/w opłaty naliczane będą odsetki podatkowe + ewentualne koszty upomnienia.

W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Wójta Gminy Krynice określająca wysokość opłaty.

 

Firmy odbierające odpady:

Na terenie Gminy Krynice wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się firma PGK Biłgoraj

 

PGK SP zo.o. w Biłgoraju
ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
http://www.pgk.bilgoraj.pl/page/22/beneficjent-zaklad-ochrony-srodowiska.html

 

Miejsce zagospodarowania odpadów:
Składowisko odpadów w Kroczowie
http://www.pgk.bilgoraj.pl/page/32/projekt-dla-zzo-korczow-skladowisko-odpadow-w.html

 

Poziomy odpady krynice-page-001

bip

LogoGminy

SMSKRYNICE

button panel-radnego

raport1

obywatel

Pogoda

Stacja meteo umieszczona jest na budynku Urzędu Gminy Krynice

Weather Underground PWS IKRYNICE4

album 0001

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Dzieje Miejscowości

Money.pl - Kliknij po wiecej
Wyszukaj urzędy
US   ZUS   KRUS   Sąd  
Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com