Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WFOŚiGW - Azbest

Gmina Krynice informuje,  że  realizacja  zadania  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest  dotowana  na  podstawie  umowy  nr  2016/2017/D/OZ  z  dnia  07.06.2017r.  zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Lublinie.  Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  ramach  programu  priorytetowego pod  nazwą  „Gospodarowanie  odpadami  innymi  niż  komunalne,  Część  III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

loga

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

ueue3

 

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział
w projekcie.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 31.961.220,83 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 31.961.220,83  PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 19.176.732,24 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewniły samorządy gminne.

Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

Szlak Rowerowy

oznaczenia szlakSzlak rowerowy w gminie Krynice powstał od niedawna i liczy sobie 32,5 km. Składa się on z trzech tras: czarnej, zielonej i niebieskiej. Zainstalowano 100 oznaczeń jak również powstały miejsca postojowe wyposażone w ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci w dwóch miejscowościach: przy świetlicy w Dzierążni oraz obok boiska w Zwiartowie. Fundusze na szlak rowerowy (ok. 25 tysięcy złotych) udało  się pozyskać Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a koordynatorem projektu jest Magdalena Baj-Sowa. Oznaczenie szlaku zielonego sfinansowała gmina Krynice. Sąsiednie gminy nie próżnują i już są na etapie tworzenia podobnych szlaków rowerowych m.in. gmina Łabunie, Komarów- Osada i Adamów.

Długość szlaków: 32, 5 km w tym:

- niebieski 13,5 km
- zielony 10 km
- szlak czarny 9 km

Data oznakowania: sierpień 2016r.

schemat krynice internet

Gospodarka Przestrzenna

 
 
MapaGminy 02 
 
 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE - WYKAZ UCHWAŁ
 
 

Lp.

Data aktu

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Nr/Pozycja w DzUWL

Tytuł uchwały

Pdf

Link uchwała w DzUWL

1.

06.11.2003

05.12.2003

190/3693

UCHWAŁA NR    VII/61/2003 RADY GMINY KRYNICE z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice  

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=868201

-

2.

30.08.2004

26.10.2004

187/2557

UCHWAŁA Nr XX/100/2004 RADY GMINY KRYNICE z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=868220

-

3.

28.04.2006

07.04.2006

119/2006

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2006 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=868310

-

4.

12.07.2006

11.10.2006

163/2647

Uchwała Nr XXXIV/197/2006 Rady Gminy Krynice z dn. 12 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=203&p1=szczegoly&p2=848493

-

5.

15.09.2011

14.02.2012

895

Uchwała Nr XI/66/2011z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=110&p1=szczegoly&p2=314633

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2012/895/akt.pdf

6.

30.06.2016

17.08.2016

3587

Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Krynice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Budy, obejmującego działkę Nr 287/33

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=1093205

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/3587/akt.pdf

7.

30.08.2017

04.10.2017

3783

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2017 RADY GMINY KRYNICE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=1203109

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3783/akt.pdf

8.

25.06.2019

24.07.2019

4392

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Krynice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264&p1=szczegoly&p2=1412613

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/4392/akt.pdf

9.

15.05.2020

02.06.2020

3050

Uchwała Nr XIII/132/2020 Rady Gminy Krynice z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264&p1=szczegoly&p2=1514080

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/3050/akt.pdf


 
 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice.
Data utworzenia: 2020-03-18
Plik:
 
 
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice
Data utworzenia: 2020-03-10
Plik:
 
 
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice.
Data utworzenia: 2019-11-12
Plik:
 
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2019-04-02
Plik:
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu.
Data utworzenia: 2018-09-25
Plik:
 
 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice.
Data utworzenia: 2017-06-14
Plik:
 
 
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice, terenu działki Nr 14/7 położonej w miejscowości Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2017-06-06
Plik:
 
 
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany
Data utworzenia: 2016-11-02
Plik:
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2016-11-02
Plik:
 
 
Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Krynice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.
Data utworzenia: 2016-06-30
Plik:
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice, terenu działki Nr 287/33 położonej w miejscowości Budy oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2016-05-10
Plik:
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Budy, obejmującego działkę Nr 287/33
Data utworzenia: 2016-03-24
Plik:
 
 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice - zmiana /panele fotowoltaiczne/
Data utworzenia: 2016-02-24
Plik:
 
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium
Data utworzenia:2016-02-16

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu
Data utworzenia: 2016-01-04
Załączniki:
 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE
 
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - panele fotowoltaiczne w m. KRYNICE
 Plik źródłowy   
 
 
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE - PANELE FOTOWOLTAICZNE
 
 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany
 
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE  
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmian studium
 
 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRYNICE

OSP

Na terenie Gminy Krynice  funkcjonuje 9 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych skupiających w swoich szeregach niespełna 360 członków.
Dwie jednostki OSP wlączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego tj.Krynice i Huta Dzierążyńska. Przy OSP działają młodzieżowe  Drużyny Pożarnicze, których członkowie w przyszłości zasilą szeregi  strażakow ochotników. młodzież  chętnie uczestniczy w  w turniejach Wiedzy pożarniczej, które odbywają się  na terenie Gminy, Powiatu i Województwa.

Całością zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Krynice kieruje Zarząd Oddziału  Gminnego składający się z 21 członków.

 

 Jednostki wyposażone są w  4 średnie samochody gaśnicze, 4 lekkie samochody gaśnicze, 1 łódź do ratownictwa wodnego. Na stanie OSP znajduje się również specjalistyczny sprzęt m.in. motopompy, pilarki do drewna betonu, agregaty prądotwórcze, aparaty nadciśnieniowe, Lukasy, zestawy medyczne. Coraz lepsze wyposażenie jednostek sprzyja szybkiemu docieraniu do zdarzeń. Na co dzień są to zwykli ludzie, często zapominają o własnych sprawach i z ogromnym poświęceniem niosą pomoc potrzebującym. Strażacy z terenu Gminy uczestniczą w pielgrzymkach strażackich zawodach sportowo-pożarniczych i manewrach.

 

W 2015r. dla jednostki OSP w Majdanie Krynickim został zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. 

 

1


W 2016r.
w 9 jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W marcu odbył się turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczennica z szkoły podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej oraz uczeń z Gimnazjum w Krynicach zakwalifikowali się do powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej w Tomaszowie Lubelskim.

Na terenie gminy odbył się również turniej ruchu drogowego. Uczniowie z niepublicznej szkoły podstawowej w Zwiartowie zakwalifikowali się do powiatowego turnieju ruchu drogowego w Suścu.

 

Strażackie święto na 100-lecie OSP

411x0 zwiazek-osp-rp-logoOchotnicza Straż Pożarna w Krynicach ma sto lat. Obchody jubileuszu, połączone z nadaniem jednostce sztandaru, odbyły się w sobotę 28 maja 2016r. podczas Powiatowego Dnia Strażaka.

Uroczystość poprzedziła msza święta w miejscowym kościele, po której uczestnicy obchodów przeszli w asyście orkiestry strażackiej z Tomaszowa Lubelskiego na boisko w Krynicach. Wśród gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz członkowie zarządów - głównego i powiatowego Związku OSP RP.

Jubilaci odebrali sztandar, ufundowany prze mieszkańców Krynic, a także odznaczenia, odznaki i medale.

Jedyny "Złoty Znak" związku otrzymał Adam Karczewski, a Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza został odznaczony Mieczysław Kołodziej.

Ponadto srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa odebrali Andrzej Hawryluk i Marek Nadłonek, natomiast brązowymi zostali wyróżnieni Mariusz Kunicki, Agnieszka Karczewska, Adam Zieliński, Grzegorz Baran i Damian Powroźnik.

Oprócz tego, 20 druhów zostało odznaczonych za wieloletnią służbę. Najdłuższym, bo 50-letnim stażem, mogą się pochwalić Stanisław Wilanowski, Jan Semczuk, Mieczysław Kosz i Kazimierz Hacia. Medale za 45-letnią służbę odebrali Adam Karczewski i Mieczysław Kołodziej, a od 40 lat lat strażakiem jest Marek Nadłonek.

OSP Krynice jest najstarszą spośród 9 jednostek w gminie, do których należy około 360 druhów. Także w tym miesiącu 60-lecie obchodzili strażacy z Dzierążni.

 {gallery}2015/straz{/gallery}

 

Zagospodarowanie turystyczne - Krynice

 

Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi


Tytuł operacji: „Zagospodarowanie turystycznego centrum miejscowości Krynice.”


Okres realizacji : 18.08.2014 – 17.02.2015

Cel operacji : „Celem operacji jest stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz rozwój turystyki w miejscowości Krynice poprzez zagospodarowanie terenu przy zalewie co wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości i przyczyni sie do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich oraz rozwoju turystyki..”


Zakres rzeczowy operacji : Operacja obejmuje następujące elementy placu:

1) Altanka (Wiata biesiadna).
2) Szałas z ławostołem
3) Stały grill kamienny.
4) Uliczna lampa solarna ledowa
5) Utwardzenie terenu pod wiatą i szałasem


Wydatki całkowite : 40 608,77 zł
Wartość dofinansowania 19 468,00 zł


Strona frontowa placu

 

Panorama usytuowania placu

 

Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com