Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Budowa drogi

 

Nazwa programu : PROJEKT  REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł operacji:
„Budowa drogi gminnej nr 111547L Dzierążnia – Zwiartów Kolonia od km 0+000,00 do km 2+000,00.”

Okres realizacji : 2009-04-07 - 30.09.2012r


Cel operacji : „Celem ogólnym projektu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Gminy Krynice poprzez poprawę jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia społecznego niezwykle istotna jest poprawa poziomu społecznego i gospodarczego gminy oraz stanu sieci komunikacyjnej Gminy.
Projekt oddziaływać będzie na:
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców miejscowości Dzierzążnia i Zwiartów Kolonia poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z lokalnymi i regionalnymi centrami rozwoju,
- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzążnia i Zwiartów Kolonia,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i społecznej.
Cele bezpośrednie:
- zwiększenie przepustowości dróg gminnych (m. in. skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu),
- poprawa standardu drogi gminnej,
- polepszenie i dostosowanie stanu konstrukcji podbudowy i nawierzchni w/w drogi do obecnie przyjętych wyznaczników nawierzchni i potrzeb komunikacyjnych,
- dostosowanie stanu poboczy do wymogów bezpieczeństwa.
Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości: Dzierążnia, Zwiartów Kolonia. Ułatwiony i znacznie skrócony zostanie dojazd do dróg powiatowych nr 3502L i 3507L. Zbudowana zostanie droga istotna z punktu widzenia gminnej sieci komunikacyjnej, powodując poprawę komfortu przejazdu, zwłaszcza dla mieszkańców gospodarstw rolnych przyległych do drogi. Istniejąca obecnie droga gruntowa na odcinku km 0+000 do 1+786 m zostanie zastąpiona jezdnią asfaltową o znacznie lepszych właściwościach jezdnych. Położona nawierzchnia bitumiczna wpłynie korzystnie na zmniejszenie stopnia zużycia pojazdów wykorzystujących istniejącą drogę gruntową oraz
wydłuży czas ich potencjalnej eksploatacji. Poprawa stanu nawierzchni, łącząca się z likwidacją przewężeń drogi oraz usunięciem kolein i pofałdowań wpłynie korzystnie na zmniejszenie zużycia układów zawieszenia pojazdów samochodowych i podniesienie bezpieczeństwa przejazdu niniejszą drogą. Położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku od 1+786 m do 2+000 – betonowa podbudowa o szerokości 5,30 m - wpłynie pozytywnie na komfort jazdy odcinkiem, natomiast likwidacja spękań i wyruszeń betonu podniesie poziom bezpieczeństwa kierujących i podróżnych. Nowe znaki drogowe, zainstalowane w
miejsce dotychczasowych, słabo widocznych (zwłaszcza nocą) i zniszczonych, zwiększą bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz podróżnych. Poprawie ulegnie ponadto komfort życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze. Projektowana droga poprawi możliwości poruszania się (skomunikowania) w ramach ruchu
samochodowego i pieszego dla sąsiednich obszarów. Skróci się czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.
Zdecydowanie zwiększy się nośność drogi (do 80 kN) oraz podniesie się bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego.
Przyczyni się to do skrócenia czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów. Wzrost natężenia ruchu, wynikający też z rozwoju motoryzacji, wpłynie na wzrost liczby osób korzystających z
przedmiotowej drogi. Dzięki realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowościach bezpośrednio przylegających do drogi poważne problemy życia codziennego mieszkańców wsi zostaną rozwiązane, co pozwoli na skupienie działań gminy w pozostałych obszarach rozwoju infrastruktury technicznej”

Zakres rzeczowy operacji : Budowa 2 km drogi o szerokości 5 m łączącą miejscowość Dzierążnia z miejscowością Zwiartów Kolonia

Wydatki całkowite : 1 373 678,67 zł
Wartość dofinansowania 676 684,44 zł

 

 Budowa drogi w miejscowości Dzierążnia

 
 
 Wybudowana droga Dzierążnia - Zwiartów Kolonia
 
 
 Droga Dzierążnia - Zwiartów Kolonia
 
 
 Budowa drogi w miejscowości Zwiartów Kolonia
 
 
 Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pozostałe

 

Krasnobród parafia p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Proboszcz: Ks. Eugeniusz Derdziuk
Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród
Tel.  84 6607030
www.krasnobrod-sanktuarium.pl

Do parafi należą miejscowosci: Partyzantów Kol. Zaboreczno, Adamów, Borki, Bródki, Dominikanówka, Grabnik, Husiny, Hutki-Namule, Hutków, Jacnia, Klocówka, Krasnobród, Łuszczacz, Majdan Mały, Majdan Wielki, Niemirówek, Nowa Wieś, , Podzamek, Potoczek, Róża, Szur, Turzyniec, Wioska, Wólka Husińska, Zielone-Przyjemne.

Dzierążnia

Parafia p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Proboszcz: Ks. Jerzy Rzeszowski
Dzierążnia 42, 22-610 Krynice
Tel.  84 663 01 42

 

Do parafi należą miejscowosci: Budy, Dzierążnia, Dąbrowa, Huta Dzierążyńska, Majdan, Sielec, Zwiartów

Historia Parafii:
Parafia erygowana, 7 IV 1537 r., przez bpa chełmskiego Jakuba Buczackiego. Prawdopodobnie upadła w 2 poł. XVI w. zajęta przez innowierców, wznowiła swoją działalność w 1640 r. Miejscowość poprzednio należała do parafii Łabunie. W okresie przynależności do diecezji chełmskiej wchodziła ona w skład dekanatu grabowieckiego. Po włączeniu do diecezji lubelskiej początkowo była w dekanacie tyszowieckim, a od r. 1865 w tomaszowskim. Została uposażona przez rodzinę Dzierążyńskich (ziemia, las i sadzawka). W r. 1657 dzięki zapisowi Komorowskich można było przy kościele wybudować szpital dla ubogich (na 2 osoby). W w. XVI istniał również zapis Stanisława Dzierążyńskiego, gdzie jest mowa o uposażeniu szkoły, jednak trudne jest podanie dokładniejszych danych o tej instytucji. Dawniej istniała też niewielka biblioteka. Do r. 1875 teren ten zamieszkiwali w niewielkiej liczbie również unici. Od r. 1828 posiadali oni swój kościół.

Ciężkim okresem w dziejach par. była II wojna światowa. W czasie różnego rodzaju akcji eksterminacyjnych zginęło 215 parafian, a w r. 1943 wysiedlono Majdan, Sielec, Budy i Hutę Dzierążyńską.

Pierwszy kościół drewniany wybudowano w r. 1537 z fundacji Macieja, Stanisława i Tyburcjusza Dzierążyńskich, właścicieli wsi. Drugi drewniany zbudowany w r. 1639, z fundacji Andrzeja Kluszowskiego; spalony 1648 przez Kozaków, później odbudowany pw. Zwiastowania NMP, Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. W marcu r. 1714 został on prawdopodobnie ponownie spalony przez Kozaków, ocalała jedynie dzwonnica i w niej urządzono tymczasową świątynię. Kościół obecnie istniejący, pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, wybudowano prawdopodobnie w latach: 1769-1774 z fundacji Antoniego Węgleńskiego, dziedzica wsi i pisarza bełskiego, przy znacznej pomocy proboszcza Jakuba Wołkiewicza. W r. 1817 pożar zniszczył wnętrze kościoła, restaurowany, wykonano nowy dach, w r. 1858 konsekrowany przez bp. Walentego Baranowskiego. W r. 1902 ponownie w kościele wybuchł pożar. W r. 1905 został odnowiony i wtedy dobudowano przedsionek. W latach: 1904-1913 nastąpiła budowa wszystkich ołtarzy i sprowadzenie do nich obrazów.

Prezbiterium zwrócone na północ. Barokowy. Murowany z cegły, otynkowany. Nawa trójprzęsłowa, powiększona od zachodu w r. 1905 o dwa przęsła nieco węższe i niższe; prezbiterium węższe od nawy, jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z czworoboczną zakrystią od zachodu. Pod prezbiterium krypty. Wewnątrz nawa rozczłonkowana parami pilastrów, podtrzymującymi odcinki belkowania. Tęcza o łuku półkolistym, wsparta na filarach przyściennych. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe z 1817 r. Zewnątrz ściany rozczłonkowane parami pilastrów, na nawie przeciętych w połowie wysokości odcinkami gzymsu i podtrzymujących silnie profilowany gzyms wieńczący. Północno-wschodni narożnik nawy wsparty skośną szkarpą 1817 (?), pozostałe narożniki nawy i zakrystii zaokrąglone. Otwory okienne zamknięte półkoliście, w szerokich opaskach z kluczami. Dachy dwuspadowe, nad prezbiterium i zachodnią częścią nawy niższe, kryte blachą; nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. 5 ołtarzy drewnianych (prawdopodobnie wykonane w Lublinie w Fabryce Mebli M. Daida, r. 1906). W ołtarzu głównym jest obraz Wniebowzięcia NMP (mal. J. Buchbinder, r. 1904). Ołtarze boczne po lewej stronie: pierwszy - z obrazem św. Mikołaja i - na zasłonie - św. Walentego, drugi - z obrazem św. Franciszka z Asyżu, po prawej stronie: pierwszy z rzeźbą Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a drugi z obrazem św. Anny. Na chórze muzycznym są organy wykonane przez firmę Biernackiego. Złocenie nastawy ołtarzowej w r. 2000, poświęcone przez bpa Mariusza Leszczyńskiego.

Epitafium Kazimiery z Puzynów Deboli (zm. 1851r.), klasycystyczne, marmurowe. Na plebanii tabliczka fundacji kościoła 1639 przez Andrzeja Kluszowskiego, cynowa, znaleziona 1905 przy plantowaniu cmentarza kościelnego.

Obok kościoła klasycystyczna dzwonnica wzniesiona po r. 1817 (dzwon z r. 1896). Murowana z cegły, otynkowana. Czworoboczna. O dwóch kondygnacjach; górna niższa, obie ze zdwojonymi pilastrami na narożach, zwieńczone gzymsami. Od zachodu przybudowana neogotycka kapliczka murowana. Dach niski namiotowy, kryty blachą.

Ponadto na terenie parafii, wśród krzyży i kapliczek, zwraca uwagę kapliczka w Źwiartowie (Pana Jezusa Frasobliwego - ludowa).

Na cmentarzu kościelnym, w którego narożach znajdują się cztery kapliczki neogotyckie z w. XIX, murowane, nagrobek ks. Mikołaja Galickiego (zm. 1898), w kształcie kamiennego krzyża na postumencie.

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:
1.Kościół filialny, pw. Bożego Miłosierdzia, w Dąbrowie, budowa rozpoczęta w latach 90-tych ub. w., poświęcony, 20 sierpnia 2000 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę.
Odpust: Niedziela Miłosierdzia Bożego
2. Kaplica na cmentarzu grzebalnym, murowana. Od r. 1828 był tu kościół unicki (filia parafii komarowskiej). Z biegiem lat przejęli go łacinnicy. Na początku w. XX był w bardzo złym stanie, dlatego został rozebrany, a prezbiterium w r. 1934 przerobiono na dzisiejszą kaplicę grobową rodziny Makomaskich. Kwadratowe, z pilastrami na narożach i gzymsem pod okapem; dach dwuspadowy, z nowym przyczółkiem od frontu, kryty blachą.

Cmentarze:
1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej także greckokatolicki w Dzierążni, czynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 2,15 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach
2. Cmentarz przykościelny, dawniej także grzebalny w Dzierążni, nieczynny, funkcjonował do pocz. w. XIX

O d p u s t y:
Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
św. Mikołaja B. (6 XII).

Msze Święte:
 - w niedziele i święta, godz.: 9.00, 11.00, 13.00

Księgi metrykalne:
chrztów od r. 1849
małżeństw od r. 1846
zmarłych od r. 1866
Kronika parafialna od r. 1968
Księgi dziewiętnastowieczne zdekompletowane

Lista proboszczów: ks. Eugeniusz Szpyra, ks. Stefan Wójtowicz, ks. Pajórek, ks. Józef Bucior
Powołania z terenu parafii: ks. Józef Baran (SAC), ks. Józef Huzar (archidiec. lubelska) ks. Zdzisław Łukowiec (archidiec. lubelska), ks. Lucjan Kaczor, ks. Józef Koszarny (OFMCap), ks. Mirosław Łopuch (archidiec. lubelska), ks. Wiktor Łopuch (archidiec. lubelska), ks. Stanisław Opiela (TJ), ks. Wacław Oszajca (TJ), kilka sióstr zakonnych.
Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Mikołaj Garlicki, ks. Zdzisław Łukowiec, ks. Mirosław Łopuch
Szkoły istniejące na terenie parafii: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Źwiartowie

Harmonogram Gospodarka Odpadami

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Gospodarka odpadami w Gminie Krynice

 

Uchwałą nr XVII/151/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. oraz uchwałą nr XVIII/162/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Rada Gminy Krynice, wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w wysokościach określonych w tej uchwale. Od 1 STYCZNIA 2021 roku opłata będzie naliczana od mieszkańca w kwocie 16,00 zł miesięcznie za odpady segregowane. W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynice są zobowiązani do 15 stycznia 2021 roku, do złożenia nowych deklaracji.

 

Deklaracja:

Wszyscy właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od tego czy są tam zameldowani czy nie) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Krynice deklaracji.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Wzór deklaracji (do druku)

Wzór deklaracji (wersja edytowalna)

Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 rok

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH POSESJI ZAMIESZKAŁYCH W 2024 ROKU Z TERENU GMINY KRYNICE

harmonogram 2024

 

 

piatka-za-segregacje

JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW - https://naszesmieci.mos.gov.pl

 

PUKKrynice ulotka1-page-001

Ulotka PDF

 

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów

2898 encart zoomWójt Gminy Krynice informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krynice z dnia 26 sierpnia 2021 roku, na terenie gminy Krynice możliwe jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od osoby.
Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krynicach.
ZASADY KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
1. Kompostowanie prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych, w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu bądź w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach oraz zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
3. Kompostownik lub pryzma musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w warunkach tlenowych w okresie całego roku oraz nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Oświadczając, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, w którym zagospodarowane będą bioodpady stanowiące odpady komunalne oznacza, że nie ma możliwości wystawiania bioodpadów w dniu ich odbioru.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1. Nie posiada kompostownika przydomowego,
2. Nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3. Uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym
Wójt Gminy Krynice w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia.

 

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych):

PUNKT SELEKTYWNEJ OZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie działał w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 12.00 do 17.00 w Krynicach - Krynice 136 (Baza dawnego SKR)
Do PSZOK dostarczać można: chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół i zużyte opony z samochodów osobowych nie pochodzące z działalnosci gospodarczej.

 

REGULAMIN PSZOK

 

 

Zbiórka baterii:

Informujemy że w Gminie Krynice prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Zbiórka prowadzona jest w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy Krynice,
  • Zespół Szkół w Krynicach,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej,
  • Szkoła podstawowa w Zwiartowie

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe stale lub czasowo na terenie gminy Krynice (także osoby bez zameldowania).

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów oraz nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki i worki.

Opłata ta zapewnia odbiór odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Mieszkańcy otrzymają harmonogram odbioru odpadów wraz ze sposobem segregacji odpadów.

Wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie na INDYWIDUALNY rachunek bankowy. Książeczki opłat zostaną doręczone do każdego gospodarstwa domowego za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty w/w opłaty naliczane będą odsetki podatkowe + ewentualne koszty upomnienia.

W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Wójta Gminy Krynice określająca wysokość opłaty.

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Krynice jest firma odbierająca odpady komunalne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce.
Mieszkańcy mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), pod adresem Krynice 136 - dawna baza SKR, a także dwa razy w ciągu roku sprzęt zabierany jest przez firmę sprzed posesji,  w terminie ustalonym w harmonogramie wywozu.

 

 

Informacja o zbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Odpady z folii oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych przyjmowane są odpłatnie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 65, 22-600 Tomaszów Lubelski.
W grudniu 2019 r. został zakończony nabór wniosków o udział w programie „usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszony przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowani rolnicy z Gminy Krynice posiadający odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag złożyli wnioski i będą mogli skorzystać z bezpłatnego przekazania tych odpadów.

 

Firmy odbierające odpady:

Na terenie Gminy Krynice wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.ul. Wielka 62, 22-630Tyszowce

 

Miejsce zagospodarowania odpadów:


Odpady zmieszane:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze

Bioodpady:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

 

Osiągnięte przez Gminę Krynice poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użyciu i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

poziomy recyklingu

 

Projekty UE

 

 
Nazwa LGD w ramach którego realizowano operację: „LGD Roztocze Tomaszowskie”

Nazwa programu :
4.1_413_313/322/323  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł operacji: „Odnowa centrów wsi w miejscowości Dąbrowa i Budy.”

Okres realizacji: 16.08.2011 - 08.08.2012r

Cel operacji :
„Rozwijanie oferty turystycznej i obudowywanie jej niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dąbrowa i Budy  poprzez odnowę centrów wsi.”

Zakres rzeczowy operacji : Realizacja zadania obejmowała swoim zakresem :
Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Budach w ilości 106,0 m2 oraz wykonanie ogrodzenia wraz z  furtką w ilości 39,0 mb.
Utwardzenie kostką brukową placu w Dąbrowie przy świetlicy wiejskiej w ilości 162,0 m2

Wydatki całkowite : 40073,20zł
Wartość dofinansowania 26063,00zł
 
 
Ogrodzenie Budy
 
 
Plac przy świetlicy w Budach 
 
 
 Plac przy świetlicy w Dąbrowie
 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela:
Pan Piotr Saputa
Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
Tel/fax 84 6630225
E mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com