Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Parafie


Parafia p.w.
Świętego Stanisława Biskupa
Proboszcz: Ks. Zbigniew Mazurek
Krynice, 22-610 Krynice
Tel.  84 663 02 13

 

Do parafi należą miejscowosci: Krynice, Majdan Krynicki, Polanówka, Polany, Romanówka, Zadnoga

Historia Parafii:

Do czasów kasaty unii w w. XIX istniała tutaj parafia greckokatolicka. Parafię rzymskokatolicką erygował, 25 VI 1925 r., bp. Marian Fulman. Powstała z podziału parafii Łabunie. Otrzymała ziemię od ówczesnego właściciela majątku, Grzegorza Lipczyńskiego. Kilka lat przed erekcją parafii założono cmentarz grzebalny (w r. 1920), a w istniejącym już kościele odprawiano nabożeństwa. W okresie międzywojennym życie religijne i społeczne młodej parafii zaczęto się rozwijać dynamicznie, o czym świadczyło m.in. wielkie zainteresowanie powstającymi organizacjami religijnymi. Przy parafii istniała niewielka biblioteka licząca przeszło 300 książek (mały księgozbiór zachował się w okresie powojennym).

Kościół greckokatolicki stał na miejscu dzisiejszej kaplicy cmentarnej. Obecny kościół, pw. św. Stanisława bm, został zbudowany w r. 1920. Powstał z przeróbki kościoła budowanego, wg planów inż. Siennickiego, dla parafii rzymskokatolickiej w Horyszowie Polskim. W stanie niedokończonym został on zakupiony z ofiar Kryniczan i przewieziony na obecne swoje miejsce. Złożył go budowniczy Jan Tor. Został poświęcony prawdopodobnie w r. 1920, gdyż już od tego roku odprawiały się w nim nabożeństwa. Odnowiony i oszalowany wewnątrz w r. 1932, remont dachu wykonano w r. 1931. W latach: 1965-1966 odnowienie wieży kościelnej i dobudowanie przypory do ścian zewnętrznych, w r. 1998 odnowiono przedsionek, dokończono szalowanie na chórze, zakonserwowano wnętrze kościoła, pomalowano dach

Kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium dwie zakrystie, na frontonie wieża (kształtem przypomina chińską pagodę), nad nawą wieżyczka, w nawie sufit półokrągły, posadzka z terakoty. Wewnątrz są 3 drewniane ołtarze. Początkowo było ich 5 (zostały przywiezione z Tyszowiec, z dawnego kościoła greckokatolickiego). Ołtarze obecnie istniejące nie odpowiadają tym pierwotnym: 2 boczne zostały przerobione. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z w. XVII, dwa na zasuwie: Wskrzeszenie Piotrawina przez św. Stanisława i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obraz św. Teresy w ołtarzu bocznym po lewej stronie, po prawej ołtarz z obrazem Matki Bożej. Chrzcielnicę wykonano z drzewa osikowego (Kazimierz Kluczyński, r. 1933). Na chórze muzycznym znajdują się 10-głosowe, około stuletnie organy, zakupione w latach sześćdziesiątych z miejscowości Ulan.

Obok kościoła dzwonnica, wykonana sposobem gospodarczym w 1958 r., w r. 1999 pokryta blachą, oszalowana, zakonserwowana, w niej 2 dzwony, wykonane przez firmę Metalut w Łodzi w r. 1958, poświęcone przez bp. Henryka Strąkowskiego (4 VII 1958 r.).

Na cmentarzu przykościelnym figura MB Niepokalanej oraz pomnik Papieża Jana Pawła II ufundowany z racji Jego wizyty w Zamościu 12 VI 1999 r., poświęcony, 25 IX 1999 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kaplica, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na cmentarzu grzebalnym. Stoi na miejscu dawnego kościoła unickiego, murowana, wybudowana w stylu gotyckim w r. 1925 przez właściciela majątku Grzegorza Lipczyńskiego.

2. Kaplica dojazdowa w Polanach, z r. 1999, utworzona z przebudowanego sklepu GS-u.

Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej także greckokatolicki w Krynicach, czynny, założony dla parafii rzymskokatolickiej w r. 1922, jako kontynuacja XVIII - wiecznego cmentarza greckokatolickiego, w kształcie wieloboku zbliżonego kształtem do litery ?L?, o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony, od strony kościoła, metalowymi przęsłami, z pozostałych stron brak ogrodzenia

O d p u s t y:
św. Stanisława bm (8 V),
św. Teresy od Dzieciątka Jezus (niedziela po 3X).

Msze Święte:
 - w. w niedziele i święta, godz.: 9.00, 12.00

Powołania z terenu parafii: ks. Grzegorz Kawa, ks. Eugeniusz Kołtuniak (archidiec. lubelska), ks. Wiktor Koziński, ks. Zbigniew Schab (archidiec. lubelska), s. Maria Wasiura (CSNJ), s. Maria Zofia Schab (CSSF)
Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, Rada Parafialna, III Zakon św. Franciszka

Szkolnictwo

Obsługę mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania na poziomie podstawowym prowadzą ośmioletnie szkoły podstawowe w Krynicach, Zwiartowie  i Hucie Dzierążyńskiej. Na terenie gminy brak jest samodzielnego, samorządowego przedszkola. Przy szkołach prowadzone są klasy „0” dla młodszych dzieci.

Szkoły podstawowe w Krynicach, Zwiartowie i Hucie Dzierążyńskiej, wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz sale gimnastyczne. Nauczane są języki obce (angielski, niemiecki).

 

 

Szkoła Podstawowa w Krynicach im. Batalionów Chłopskich

www.spkrynice.pl

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej

www.naszaszkolamarzen.blog.onet.pl/

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie

www.spzwiartow.cba.pl

 

 

Miejscowości


Krynice.
ośrodek gminny skupiający większość funkcji o znaczeniu lokalnym występujących w gminie,
wieś duża – 540 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.), o zwartym wieloosiowym układzie przestrzennym,
przestrzenne ograniczenia rozwoju to dolina Kryniczanki ze sztucznym zalewem oraz wzgórza Roztocza,
w miejscowości zlokalizowane są: Urząd Gminy, Policja, Bank Spółdzielczy, gimnazjum, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, kościół, cmentarz, boisko sportowe, gastronomia, poczta, handel, obsługa rolnictwa, zakłady małego biznesu, obsługa motoryzacji itp.,
mieszkalnictwo – przewaga zabudowy wiejskiej (jednorodzinna i zagrodowa),
ośrodek położony jest przy drodze Nr 17 i drogach powiatowych,
ośrodek zwodociągowany, częściowo skanalizowany (głównie obiekty użyteczności publicznej) – oczyszczalnia ścieków, gazyfikacja, telefonia, elektryczność, punkt gromadzenia nieczystości,
główne zabytki to: zespół dworski, ruiny dworu i kościół drewniany z 1920 r. z cmentarzem i nagrobkami (m. innymi kaplica Lipczyńskich), młyn drewniany.


Antoniówka.
produkcja rolna z elementarną obsługą ludności,
wieś średniej wielkości – 324 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta, osiowa, występuje zabudowa wielorodzinna,
ograniczeniem rozwoju jest urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi zlokalizowane są: kaplica, remizo-świetlica (dom-kultury), sklep,
wieś położona przy drodze powiatowej,
obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji: cmentarz wojenny z 1939 r.


Budy.
produkcja żywności z elementami obsługi ludności, przemysł materiałów budowlanych,
wieś średniej wielkości – 206 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta zlokalizowana przy drodze powiatowej oraz skupiona przy drodze krajowej – wieloosiowa, występuje zabudowa wielorodzinna,
we wsi znajduje się cegielnia i klinkiernia,
sezonowe punkty skupu owoców,
położona jest przy drodze krajowej Nr 17 oraz drodze powiatowej,
stacja paliw,
nie ma obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, do ewidencji wpisano jedynie budynek klinkierni.


Dąbrowa.
produkcja rolna z elementami usługowymi,
wieś zwarta wieloosiowa, średniej wielkości – 246 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
we wsi znajduje się kaplica, sklep, remizo-świetlica,
wieś położona przy drogach powiatowych,
usługi tartaczne, firma budowlana,
ujęcie wody,
brak zabytków.


Dzierążnia.
produkcja rolna z elementami obsługi ludności i rolnictwa,
wieś zwarta, wieloosiowa – występuje zabudowa wielorodzinna,
wieś średniej wielkości – 367 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
ograniczenia rozwojowe wynikające z przebiegu doliny rzeki Dzierążanka oraz urozmaiconej rzeźby terenu,
we wsi znajduje się: ośrodek gospodarki wielkoobszarowej (POZH), obiekty obsługi rolnictwa – baza SKR a także kościół, cmentarz, sklepy, remiza OSP,
wieś położona przy drodze powiatowej,
wodociąg, stacja paliw,
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków:
zespół pałacowy (pałac, oficyna, park),
zespół kościelny (kościół dzwonnica, kapliczka murowana, pomnik nagrobny, cmentarz przykościelny).


Huta Dzierążyńska.
produkcja rolna, usługi podstawowe,
wieś średniej wielkości – 287 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta – osiowa,
ograniczenie rozwoju – dolina rzeki Dzierążanki, urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi znajdują się: szkoła, remiza, sklepy, skup jabłek – sezonowy,
firma zajmująca się metaloplastyką,
droga powiatowa,
ujęcie wody,
brak obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.


Majdan Krynicki.
produkcja rolna, usługi podstawowe,
zabudowa skupiona, wieloosiowa – 216 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
urozmaicona rzeźba terenu,
firma produkująca balustrady i płoty metalowe,
sklep, remizo-świetlica.


Majdan-Sielec.
produkcja rolna – wieś średniej wielkości – 249 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
w większości zwarta zabudowa, w części skupiona – osiowa,
urozmaicona rzeźba terenu (położona w dolinie),
położenie przy drodze powiatowej.


PoIanówka.
produkcja rolna z elementami usługowymi,
wieś średniej wielkości – 240 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa skupiona, miejscami zwarta - osiowa,
bardzo urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi znajduje się: sklep, remiza OSP, lecznica weterynaryjna (prywatna),
skup owoców - sezonowy, zakład rzemieślniczy - nagrobki, firma usługowo-transportowa, punkt skupu złomu,
droga powiatowa,
ujęcie wody.


Polany.
produkcja rolna z elementami usługowymi,
wieś średniej wielkości – 242 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
bardzo urozmaicona rzeźba terenu,
we wsi znajduje się dom ludowy (remizo-świetlica) oraz kaplica,
drogi powiatowe,
w ewidencji zabytków figura kamienna.


Kolonia Partyzantów.
produkcja rolna, wieś bardzo mała – 38 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.), rozproszona regularnie,
silnie urzeźbiony teren.


Romanówka.
produkcja rolna, wieś bardzo mała – 87 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
zabudowa zwarta osiowa,
ograniczenia rozwojowe – dolina rzeki oraz bardzo silne urzeźbienie terenu,
świetlica,
w ewidencji zabytków - figura kamienna.


Zaboreczno.

produkcja rolna, wieś mała – 98 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.), zabudowa zwarta osiowa,
ograniczenie rozwojowe – dolina Kryniczanki, lasy,
usługi transportowe,
gminne wysypisko śmieci,
siedlisko bobrów,
w lasach pomnik poświęcony poległym partyzantom w bitwie pod Zaborecznem w 1943 r.


Zadnoga.
produkcja rolna, wieś mała – 139 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
wieś o zabudowie zwartej, osiowej,
ograniczeniem rozwojowym jest dolina rzeki,
sklep.


Zwiartów.
produkcja rolna z elementami obsługi ludności oraz gospodarka rybacka,
wieś średnia – 242 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
wieś o zabudowie w części zwartej, w części skupionej, wieloosiowa,
ograniczenia rozwojowe – dolina rzeki oraz urozmaicony wąwóz,
we wsi znajduje się szkoła, sklepy, remiza OSP, boisko, pijalnia piwa,
młyn, stawy rybackie,
w rejestrze zabytków znajduje się zespół dworski (ruiny dworu, spichlerz, park).


Zwiartów-Kolonia.
produkcja rolna, wieś średnia – 224 mieszkańców (dane uzyskane z Urzędu Gminy Krynice na dzień 31 marca 2007 r.),
stanowi zespół przysiółków bez wyróżniającej się części głównej,
brak jest usług,
ujęcie wody.

Numery Telefonów

w budowie

Turystyka i rekreacja

SZLAKIEM WĘDROWCA

Szlak Partyzancki

Na krynickim przystanku PKS, przy drodze krajowej 17 Warszawa-Lublin-Lwów, rozpoczyna się jeden z najdłuższych szlaków pieszych Roztocza – Szlak Partyzancki. Prowadzi on na terenie gminy Krynice śladami walk partyzanckich poprzez niezwykle widokowe miejsca Roztocza Środkowego przez wieś Zadnogę, Romanówkę, Kolonię Partyzantów (miejsce walk 1 lutego 1943 r. i pomnik upamiętniający zwycięską bitwę pod Zaborecznem) do lasu Zaboreczno,   a stamtąd do Krasnobrodu.

Na Szlaku Partyzanckim.Pomnik upamiętniający Bitwę pod Zaborecznem w Kolonii Partyzantów fot. B.Gałan-Smól

 

Szlak „Pamiętajmy” Krynice – Polany, długości 6 km

Nowy pieszy szlak historyczno-turystyczny opracowany w 2018 roku prowadzi z Krynic do Polan niebieskim szlakiem rowerowym, na którym ustawionych jest 6 tablic informujących turystów o wydarzeniach, ludziach i historii wsi Polany i Krynice. Trasa biegnie nad urokliwym zbiornikiem wodnym w Krynicach, a następnie droga lokalną przez wieś Polany. Na szlaku można zobaczyć, m.in. pozostałości fortalicji z XVII wieku, figury wotywne z 1906 roku oraz krzyż morowy.

DSC06342

 

Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny –Przystanek Krynice - fortalicja

Nad północnym brzegiem zalewu górują zachowane fragmenty fortalicji z XVI/XVIII w. Zachował się północny wał oraz część północno-wschodniej bastei. Jest to prawdopodobnie jeden z zachowanych obiektów tzw. palazzo in fortezza – posiadający cechy dworu/pałacu wraz ze strukturami obronnymi.

DSC 3061 fortalicja - fragment zachowanego wału

 

ROWEREM PO SPOKOJNYCH TRASACH

Szlak rowerowy przeprowadzony w obrębie gminy Krynice liczy 32,5 km. Składają się na niego trzy trasy: niebieska – dł.13,5 km, zielona – dł.10 km i czarna o dł. 9 km. Szlak wiedzie przez ciekawe turystycznie i krajobrazowo tereny gminy, częściowo drogami lokalnymi, częściowo polnymi. Do dyspozycji cyklistów są miejsca postojowe i stojaki na rowery w Dzierążni i Zwiartowie.

DSC 0121

 

CZAS NA RYBY

Atrakcją dla wędkarzy jest liczący blisko 40 ha zalew w Krynicach. Niewątpliwą zaletą jest naturalne położenie zbiornika w dolinie rzeczki Kryniczanki, otaczająca przyroda i atrakcyjne widoki. Można zapolować tutaj na karpie, szczupaki i karasie oraz odpocząć w gęstwinie tataraku. Od ubiegłego roku do dyspozycji amatorów wędkarstwa są 3 pomosty do cumowania sprzętu wodnego i 2 pomosty dla spacerowiczów. Przy grobli, od strony zachodniej usytuowany jest duży parking oraz wiaty piknikowe wraz z miejscem na ogniska. Mniejsze wiaty znajdują się wzdłuż trasy spacerowej, od strony południowej zalewu, która niebawem zostanie utwardzona.

DSC 0158 Zalew krynicki lato 2010 Panorama zalewu krynickiego i okolic Krynic fot. Krzysztof Nowak Paralotniarstwo Zamość DSC08474 Wędkarze Krynice zalew

Widok z pomostu spacerowego na zalew krynicki. Fot.B.Gałan-Smól Wieczorny widok na zalew krynicki z pomostu przy grobli. Fot. B.Gałan-Smól Zalew w Krynicach

 

ZABYTKI NIEODKRYTE

Krynice: nastrojowy modrzewiowy kościół pw. Św. Stanisława Biskupa (przywieziony z Horyszowa Polskiego) z 1920 roku z ciekawym wnętrzem i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku; neogotycka kaplica-grobowiec rodziny Lipczyńskich na cmentarzu; miejsca pamięci narodowej – pomnik Batalionów Chłopskich oraz kwatery żołnierskie z II wojny światowej; ruiny pałacu Lipczyńskich w parku krajobrazowym, którego atrakcją jest rzeźba Strażnika Lasu wykonana przez studentów UMCS w zachowanym pniu najstarszego dębu.

Kościół pw.św.Stanisława w Krynicach DSC 0409 Strażnik Lasu rzeźba z najstarszego uschłego dębu w parku Krynice

 

Dzierążnia: zespół dworski; odrestaurowany pałac Rudnickich z końca XIX wieku i rządcówka wraz z przylegającym ogrodem i zachowaną aleją pomnikowych lip; murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w stylu barokowym wraz z 4 neogotyckimi kaplicami w otoczeniu świątyni, zachowana kaplica grobowa rodziny Makomaskich – dawna cerkiew unicka na miejscowym cmentarzu, liczne nagrobki z XIX wieku, kwatery żołnierskie z II wojny światowej. 

Dworek w Dzierążni fot. B.Gałan-Smól Kościół pw.Wniebowzięcia NMP w Dzierążni DSC 0463

DSC 0451

 


Zwiartów:
park dworski z zachowanym XIX-wiecznym dworem rodziny Makomaskich, ruiny spichlerza; kapliczki drewniane św. Jana Nepomucena   z początku XIX wieku.

Ruiny spichlerza w Zwiartowie

 

Antoniówka: cmentarz wojenny z Września 1939 roku 

Cmentarz wojenny 1939 Antoniówka 
 
 

 

 

 

Pozostałe:

Dolina Kryniczanki fot. Beata Gałan-Smól Gałan-Smól B 06 Krajobraz okolic Romanówki

Wąwozy lessowe fot. Beata Gałan-Smól DSC 0144 klinkiernia budynek 2019 Zwiartowski widoczek z sośniną w tle

DSC 0743 DSC08348 Widok na Grzędę Sokalską

Książka Dzieje Krynic

„Dzieje miejscowości gminy Krynice powiat tomaszowski”

W ramach serii wydawniczej „Dzieje gmin Zamojszczyzny” ukazała się nowa książka pt. „Dzieje miejscowości gminy Krynice powiat tomaszowski”. Jest to już 14 tom cyklu. Inicjatorem opracowania i wydania historii gmin z terenu byłego województwa zamojskiego jest pan Józef Niedźwiedź. Autorami dziejów gminy Krynice są także panie Ewa Niedźwiedź i Urszula Nowakowska. Wydanie publikacji współfinansowane było przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach oraz Andrzeja Gromulskiego, właściciela Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dzierążni.
Książkę można zakupić m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź, Urszula Nowakowska Dzieje miejscowości gminy Krynice, powiat tomaszowski, Zamość - Krynice 2013; format: A 4, oprawa: twarda, ilość stron: 176

 

Spis treści

    Wstęp
    Położenie geograficzne i klimat
    Rys historyczny

 •         Czasy najdawniejsze
 •         Okres wczesnohistoryczny (VI - poł. XIII w.)
 •         Okres historyczny (poł. XIII-XVIII w.)
 •         Okres nowożytny i współczesny (XIX-XX w.)

    Dzieje miejscowości

 •         ANTONIÓWKA
 •         BUDY
 •         DĄBROWA
 •         DZIERĄŻNIA
 •         HUTA DZIERĄŻYŃSKA
 •         KOLONIA PARTYZANTÓW
 •         KRYNICE
 •         MAJDAN KRYNICKI
 •         MAJDAN SIELEC
 •         POLANÓWKA
 •         POLANY
 •         ROMANÓWKA
 •         ZABORECZNO
 •         ZADNOGA
 •         ZWIARTÓW

    Wykaz skrótów
    Źródła

 •         Archiwalne
 •         Kartograficzne
 •         Opracowania w maszynopisie
 •         Literatura

    Indeks nazwisk
    Mapy
    Fotografie

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com