Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Sieć wodociągowa z oczyszczalnią

Gmina Krynice na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00083-65150-UM300194/20 z dnia 25.02.2020 r. realizuje zadnie pn. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ STACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYNICE” na które otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

 

tablica PROW

 

RODO

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Ewa Fidecka

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:


1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., nr tel. 84 663 02 25.


2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:  

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z załatwianiem spraw prowadzonych w Jednostce w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.


5. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym o  archiwizacji. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona.


6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.


8. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.krynice.pl

 


Treść deklaracji

Gmina Krynice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.krynice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Krynice www.krynice.pl


Data publikacji strony internetowej:
20.09.2010 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2019 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1.    Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a)    pochodzą z różnych źródeł,
b)    są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
c)    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
d)    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
e)    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2.    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3.    z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.08.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Stadnicki, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krynice
1.    Do budynku prowadzą 3 wejścia na parterze, w tym dwa wejścia do Urzędu Gminy Krynice, i jedno wejście przeznaczone do obsługi interesantów przez Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim. Główne wejście do Urzędu Gminy Krynice prowadzi od strony drogi krajowej nr 17.
Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków. Po obu stronach podjazdu jest zamontowana balustrada. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych. 
2.    Budynek nie posiada windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Część Urzędu Gminy usytuowana jest na pierwszym piętrze, ale podatki i opłaty lokalne, ochrona środowiska i gospodarka komunalna, ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego umiejscowione są na parterze budynku. Na parterze w razie konieczności odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów przez Wójta Gminy oraz obsługa z zakresu spraw co dzień obsługiwanych na piętrze budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak pętli indukcyjnych. Brak tłumacza języka migowego.
Do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce  parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

pdf ikonaDeklaracja dostępności w formie dokumentu PDF

Zdalne kształcenie w Gminie Krynice

popc 2

 

Gmina Krynice otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Zdalna szkoła”

 

Gmina Krynice realizuje projekt „Zdalne kształcenie w Gminie Krynice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet I, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  dot. realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy na kwotę 44 973,72 zł. Zakupione laptopy w ilości 22 szt. pozwolą na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. W dniu 20 kwietnia została zawarta umowa na podstawie, której Gmina Krynice otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 44 973,72 i stanowiące 100 % kwoty  wydatków kwalifikowalnych.

 

 

FEPC pion edytowalny plakat A3-page-001

Utworzenie miejsca edukacyjno - rekreacyjnego

Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa składając wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania Roztocze Tomaszowskie  w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „ wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowało zadanie pn. „Utworzenie miejsca edukacyjno - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą przy zbiorniku wodnym w Krynicach poprzez budowę boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

1zdz

 

Wysokość otrzymanego grantu wyniosła 30.000,00 zł.

Dzięki wsparciu zostały zrealizowane następujące prace:
- Wykonano boisko do piłki siatkowej
- Ustawiono ławki, kosze na śmieci
- Ustawiono tablice edukacyjne

 

2zdz

Budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Zwiartów

Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa składając wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania Roztocze Tomaszowskie  w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „ wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zrealizowało zadanie pn. „Budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Zwiartów"

 

01zdz

Wysokość otrzymanego grantu wyniosła 25.000,00 zł.

Zagospodarowano miejsce spotkań integracyjnych w miejscowości Zwiartów polegającego na budowie wiaty oraz montażu elementów małej infrastruktury tj.: stołu do ping ponga, huśtawki, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery

 

02zdz

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com