Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

           Rada Gminy Krynice w dniu 29 listopada 2018 roku uchwaliła Program współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2019.
         Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z zapisu art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm./, który nakłada na samorząd gminny obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
    Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które przeprowadzono w dniach 30.10.2018 r. - 9.11.2018 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem programu zamieszczone było w BIP Urzędu Gminy Krynice. Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu.
         Program wyznaczył kierunek działania oraz określił roczne zamierzenia i zakres zadań jakie mogły być przekazane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

    Na terenie Gminy Krynice działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Ochotnicze Straże Pożarne,
2) Związek Kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych,
3) Koła Gospodyń Wiejskich,
4) Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa,
5) Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice,
6) Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Dzierążyńskiej,
7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice.  

 


    Zgodnie z uchwałą, współdziałanie Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Współpraca finansowa odbywa się na zasadach i trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zlecenie zadania publicznego organizacji pozarządowej. Zgodnie z w/w ustawą i przyjętym rocznym programem współpracy w budżecie gminy na rok 2019 przewidziano środki finansowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w wysokości 40 000  złotych.
W dniu 5 grudnia 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością” składającego się z dwóch części:
I. część:
a) dowożenie uczniów z terenu Gminy Krynice do niepełnosprawnością z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania;
b) organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi;
Realizację zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim za kwotę 12 200 zł.
II. część:
a) dowożenie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice do ZNSS „Krok za Krokiem”;
b) organizacja opieki wychowawczej;
Do realizacji II części zadania przyjęto ofertę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” za kwotę 14 845,88 zł.
W 2019 roku wsparcie finansowe otrzymało, także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice. Stowarzyszenie złożyło w dniu 1 sierpnia
2019 r. ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego pt. „II Krynicki Jarmark Kultury Ludowej”. Stowarzyszenie spełniło wymogi ustawowe i otrzymało na realizację powyższego zadania kwotę 10 tys. zł.
Organizacje pozarządowe złożyły staranne sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań.
    Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez:
1) promowanie aktywności organizacji pozarządowych;
2) udzielanie organizacjom wsparcia merytorycznego a w szczególności
     poradnictwa i doradztwa;
3) pomocy w staraniu się o środki finansowane na realizację zadań z innych    środków niż dotacje z budżetu gminy, pomoc w realizacji tych zadań;
4) współuczestnictwo gminy w imprezach organizowanych przez organizacje;
5) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na realizację ich zadań
    statutowych. Z tej formy wsparcia korzystały:
- Stowarzyszenia,
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych,
- Koła Gospodyń Wiejskich.
6) konsultowanie z organizacjami projektów uchwał tj. rocznego programu współpracy na 2019 rok;
7) uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów gminy, najczęściej byli to przedstawiciele:
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice,
- Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich.
Gmina Krynice realizowała zadania własne we współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez zakup materiałów i usług itp. bezpośrednio z budżetu Gminy Krynice.
    Realizacja dotyczyła m. in. zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadanie to zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Ochrona przeciwpożarowa polegała na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia i mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami.
    Zadanie to gmina wykonywała wspólnie z 9 OSP w tym 2 należącymi do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Zgodnie z w/w ustawą koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczeń, badań lekarskich i ekwiwalentów OSP ponosi Gmina. Wydatki poniesione w roku 2019 na realizację w/w zadań wyniosły 238 679,12 zł. w tym majątkowe 78 739,54 zł na rozbudowę remizy OSP Majdan Krynicki.
Gmina Krynice wspierała rozwój i bieżące funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich.    KGW angażowały się w przedsięwzięcia kulturalne i społeczne, organizowanie imprez okolicznościowych w swoich miejscowościach oraz uczestniczyły w imprezach na terenie gmin powiatu i województwa. Na szczególną uwagę zasługuje udział KGW w dożynkach  i w imprezie sobótkowej.
    W organizowanych przez Gminę i Gminny Ośrodek Kultury uroczystościach: obchodach rocznicy bitwy pod Zaborecznym i ku czci poległych we wrześniu 1939 r. w Antoniówce, aktywnie uczestniczył Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło w Krynicach.
    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice prowadziło Niepubliczną Szkołę Podstawową w Hucie Dzierążyńskiej, natomiast Niepubliczną Szkołę Podstawową w Zwiartowie - Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa. Stowarzyszenia otrzymały z gminy dotację na prowadzenie szkół i budynki szkół w użyczenie.    
Główny cel programu, jakim było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie tychże organizacji w realizacji ważnych celów społecznych został w 2019 roku zrealizowany.
    

Wójt Gminy

/-/ Jacek Wiśniewski

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com