Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice


Na podstawie uchwały Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Krynice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krynice.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
15.10.2020 r. – 23.10.2020 r.

 

Forma konsultacji:
- publikacja projektu w BIP .

Uwagi i opinie do w/w projektu mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 22-610 Krynice, elektronicznie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Sekretariacie Urzędu w terminie do 23.10.2020 roku z ewentualnym wykorzystaniem załączonego formularza.

 

pdf ikonaProgram współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

pdf ikonaProjekt uchwały

pdf ikonaFormularz uwag i opinii do projektu uchwały

 

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

           Rada Gminy Krynice w dniu 29 listopada 2018 roku uchwaliła Program współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2019.
         Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z zapisu art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm./, który nakłada na samorząd gminny obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
    Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które przeprowadzono w dniach 30.10.2018 r. - 9.11.2018 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem programu zamieszczone było w BIP Urzędu Gminy Krynice. Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu.
         Program wyznaczył kierunek działania oraz określił roczne zamierzenia i zakres zadań jakie mogły być przekazane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

    Na terenie Gminy Krynice działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Ochotnicze Straże Pożarne,
2) Związek Kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych,
3) Koła Gospodyń Wiejskich,
4) Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa,
5) Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice,
6) Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Dzierążyńskiej,
7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice.  

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie za rok 2019

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

ogloszenie wyniki otw konkursu

Otwarty konkurs ofert

WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

 

I Rodzaj  zadania:
Działanie na rzecz osóbz niepełnosprawnością :

I część:
a/dowożenie  dwóch  uczniów  z  niepełnosprawnością  z  terenu  Gminy  Krynice  (Polanówka, Krynice)do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.


II część:
a/dowożenie  jednego    ucznia  z  niepełnosprawnością  z  terenu  Gminy  Krynice  (Polany)  doZespołu  Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem ” w Zamościu oraz  powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym.

II.Wysokość środków przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadania: 46000  zł.

Pełna treść ogłoszenia

Informacja o wynikach konsultacji Programu

Informacja o wynikach konsultacji Programu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w dniach od 22 października 2019 r. do 30 października 2019 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt programu był dostępny w BIP i na stronie internetowej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składowane w formie pisemnej przy pomocy formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły uwag, opinii ipropozycji do projektu programu.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Na podstawie uchwały Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Krynice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krynice.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Termin rozpoczęcia izakończenia konsultacji:

22.10.2019r. – 30.10.2019r.


Forma konsultacji:

-publikacja projektu w BIP i na stronie internetowej.

Uwagi i opinie do w/w projektu mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 22-610 Krynice, elektronicznie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Sekretariacie Urzędu do 30.10.2019 roku z ewentualnym  wykorzystaniem załączonego formularza.

Wójt Gminy/-/
Jacek Wiśniewski

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com