Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

 

WÓJT GMINY KRYNICE

Informuje o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego w 2019 roku:

1. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Tytuł zadania: II Krynicki Jarmark Kultury Ludowej

3. Wysokość środków publicznych: na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

4. Prawidłowość złożonej oferty: Ofertę złożono w trybie pozakonkursowym w dniu 1 sierpnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje zadanie określone w Uchwale Nr II/8/2018 Rady Gminy Krynice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2019 – jako priorytetowe.

5. Tryb postepowania: Oferta została zamieszczona 6 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynice, BIP i na stronie internetowej gminy na okres od 6.08.2019 r. do 14.08.2019 r. W tym czasie nie zgłoszono uwag dotyczących przedmiotowej oferty.

6. Rozstrzygnięcie: Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów z art. 19a ust. 1, ust. 7 w/w ustawy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice z siedzibą w Krynicach, Krynice 1, 22-610 Krynice otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą „II Krynicki Jarmark Kultury Ludowej” w kwocie 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 6 września 2019 r.

 

Wójt Gminy Krynice

/-/ Jacek Wiśniewski

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. wpłynęła do Wójta Gminy Krynice od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice uproszczona oferta na realizację zadania publicznego „ II Krynicki Jarmark Kultury Ludowej”. Informuję, że w terminie 7 dni do dnia zamieszczenie oferty tj. do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30 każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi mogą być zgłoszone pisemnie w sekretariacie Urzędu, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krynice, 22-610 Krynice lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.


Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.


Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).


Informację zamieszczono:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
- na stronie internetowej Urzędu Gminy


UPROSZCZONA OFERTA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krynice z dnia 5 grudnia 2018 roku


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450, z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr II/ 8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2019.

WÓJT GMINY KRYNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

 

I Rodzaj zadania:

Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

 

I część:

a/dowożenie dwóch uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Polanówka, Krynice) do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,

b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.

II część:

a/dowożenie jednego ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Polany) do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem ” w Zamościu zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję (bez powrotu),

b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym.

 

  1. Wysokość środków przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadania: 30 000 zł.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Informacja o wynikach konsultacji Programu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w dniach od 30 października do 9 listopada 2018 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt programu był dostępny w BIP.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składowane w formie pisemnej przy pomocy formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście.
Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły uwag, opinii i propozycji do projektu programu.

 

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Na podstawie uchwały Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Krynice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krynice.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
30.10.2018r. – 9.11.2018 r.

Forma konsultacji:
- publikacja projektu w BIP .

Uwagi i opinie do w/w projektu mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 22-610 Krynice, elektronicznie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Sekretariacie Urzędu do 9.11.2018 roku z ewentualnym wykorzystaniem załączonego formularza.


Załączniki:

Program współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Projekt uchwały

Formularz uwag i opinii do projektu uchwały

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
Plik:

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com