Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice z dnia 2 grudnia 2016 roku


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XIX/ 129/2016  z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2017.


WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego


I Rodzaj  zadania:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych :
 a/dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do:
- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy;
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.
.

II.    Wysokość środków przeznaczonych w 2017 roku na realizację zadania :20 000  zł.
III.    Zasady przyznawania dotacji:
1.    Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy i przekazanie dotacji nastąpi:
1)    po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
2)    zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.    W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu.
3.    Wójt Gminy Krynice lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.
IV.    Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania ustala się od 2stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.
2.    Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3.    Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.    W roku 2017  planuje się dowóz uczniów z m-ci Huta Dzierążyńska, Krynice  i Polanówka.
5.    Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdanie, o którym mowa w art. 18 ustawy.
V.    Termin składania ofert:
1 . Oferty należy składać  do dnia 27 grudnia  2016  r. do godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2016 r. godz. 1200 pokój nr 10.
3. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4.Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, pokój nr 11 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs – dowożenie uczniów niepełnosprawnych”.
5.Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy"
6.Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
VI.    Termin i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1.    Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Krynice po zapoznaniu z opinią komisji konkursowej.
2.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Krynice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krynice (ugkrynice.bip.lubelskie.pl) oraz na stronie internetowej(www.krynice.pl).
3.    Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
-    możliwość realizacji zadania , w tym kwalifikacje osób realizujących zadania ,
-    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
-    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-    ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacj i zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

VII.    Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:
W roku 2016 na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice - przekazano kwotę 18 300 zł


       Wójt Gminy
/ - /Janusz Bałabuch

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice z dnia 16 grudnia 2015 roku


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr VIII/ 58/2015  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2016.


WÓJT GMINY KRYNICE
ogłasza


otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania
I Nazwa zadania:
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do:
- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy;
- Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

II.    Wysokość środków przeznaczonych w 2016 roku na realizację zadania :20 000  zł.
III.    Zasady przyznawania dotacji:
1.    Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy i przekazanie dotacji nastąpi:
1)    po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
2)    zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.
2.    W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu.
3.    Wójt Gminy Krynice lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.
IV.    Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2016.
2.    Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
3.    Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4.    W roku 2016  planuje się dowóz uczniów z m-ci Huta Dzierążyńska, Krynic  i Polanówki.
5.    Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdanie, o którym mowa w art. 18 ustawy.
V.    Termin składania ofert:
1 .Termin składania ofert upływa 7 stycznia  2016  roku do godz. 1530.
2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
(Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
3.    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Krynice, pokój nr 11 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem ”Konkurs – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Tomaszowa Lubelskiego”.
4.    Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy"
5.    Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie,
VI.    Termin i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Krynice po zapoznaniu z opinią komisji konkursowej.
3.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Krynice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krynice (ugkrynice.bip.lubelskie.pl) oraz na stronie internetowej(www.krynice.pl).
4.    Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
-    możliwość realizacji zadania , w tym kwalifikacje osób realizujących zadania ,
-    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
-    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-    ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacj i zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.
   
VII.    Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:
W roku 2015 na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice - przekazano kwotę 12 000 zł

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com