Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Lokalny Program Rewitalizacji już uchwalony

Uchwała Nr XXV/166/2017 RADY GMINY KRYNICE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krynice na lata 2017 - 2023
Data utworzenia: 2017-06-06
Plik:
Załączniki:

 Załącznik do Uchwały Nr XXV/166/2017 - Lokalny Program Rewitalizacji

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI JUŻ GOTOWY

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRYNICE na lata 2017- 2023

Gmina Krynice zakończyła realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Krynice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu (III edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2017- 2023. Jest to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2017- 2023, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

fe ue
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2017-2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krynice informuje, że w dniach od 8 maja 2017 r. do 15 maja 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krynice.  
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krynice.
Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice oraz na stronie internetowej Gminy Krynice – www.krynice.pl oraz dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 9 maja 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Krynice.
3. Warsztatów w dniu 9 maja 2017 r. na których omówiony zostanie projekt lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krynice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 w sali nr 9 budynku Urzędu Gminy.
 

 

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Krynice informuje, iż w dniach od 13 kwietnia 2017r. do dnia 21 kwietnia 2017r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej....
 

Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Krynice

              Na podstawie Zarządzenia  nr 7/2017 Wójta Gminy Krynice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Krynice informuję, że w dniach od 30 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Krynice.

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.
W skład Komitetu wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Krynice, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Krynice, przedstawiciele NGO, zarządzających nieruchomościami, grupy nieformalne.


Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

1. przedstawiciele mieszkańców Gminy- załącznik Nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Krynice;

2. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Krynice - załącznik Nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Krynice;

3. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krynice - załącznik Nr 3 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Krynice.


Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krynice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Krynice – www.krynice.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Krynice, pok. 11, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.
Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krynice, pok. 11, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia  4 kwietnia 2017 roku.
Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu  tj. po 4 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia. 


Wójt Gminy Krynice
Janusz Bałabuch

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raportza2022

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com