Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

gmrOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRYNICE O NABORZE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRYNICE NA LATA 2023 – 2030


W terminie od 28.03.2024 r. do 19.04.2024 r. zostanie przeprowadzony nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023-2030.


Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2023 – 2030 sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr  XLIV/370/2024 Rady Gminy Krynice z dnia 20 lutego 2024 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r., poz.1543).


Dokument umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. Ważne jest zatem określenie zbioru konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Wnioskodawcy przedsięwzięć będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także innych programów, w tym krajowych. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych jest niezależne od niniejszego naboru.

 

Czytaj więcej: NABÓR PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Raport z konsultacji społecznych

konsultacje spoleczne mainRaport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice

W załączniku przedstawiamy Państwu "Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice”.
Przedmiotem konsultacji społecznych był  projekt uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne zostały
ogłoszone na podstawie art.6 w związku z art.5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz. U. z 2027 r. poz. 485).

Konsultacje społeczne miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w Gminie Krynice. Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy oraz wszystkie działające na obszarze gminy podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Zasady przeprowadzenia konsultacji zostały określone w obwieszczeniu o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje trwały w okresie od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r.

 Raport z konsultacji społecznych

Spotkanie konsultacyjne projektu Uchwały Rady Gminy Krynice

DSCN0667Spotkanie konsultacyjne projektu  Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W dniu 11 stycznia 2024 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Krynice odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne umożliwiające wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu  Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Spotkanie otworzył pan Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice. Następnie informacje dotyczące prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, oraz szczegóły opracowania diagnozy oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji przedstawiła pani Magdalena Rynkun. W dalszej części spotkania odbyły się rozmowy nad wyznaczonymi terenami.

Przypominamy, że uwagi do projektu ww. uchwały można jeszcze zgłaszać do 31 stycznia 2024 r.

DSCN0659   DSCN0662

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krynice
z dnia 19.12.2023 r.


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Krynice
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

konsultacjespolNa podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krynice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 marca 2017 r., poz. 907) zawiadamiam, że w dniach od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krynice.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców gminy Krynice i interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynice.

Projekt Uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Krynice
http://krynice.pl/,oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=275.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 27.12.2023 r. do 31.01.2024 r.
w następujących formach:

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji...

bip

obywatel

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com