Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 tekst jednolity) zawiadamiam o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Dyrektorów Oddziału GDDKiA w Lublinie, decyzji nr 9/13, z dnia 08 października 2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem).”

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

 

Obręb: 5 Łabunie Reforma – gmina Łabunie

80/7, 80/9, 214/1, 263/1, 274/1, 275/1, 284/1, 285/1, 293/1, 293/2, 294/1, 215, 298,

 

Obręb: 7 Majdan Krynicki – gmina Krynice

1/4,  2/1, 3/4, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/3, 9/5, 10/1, 146/1, 270/1, 147/3, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 164/5, 165/5, 166/5, 167/1, 168/1, 169/1, 170/7, 171/7, 171/9, 172/3, 172/5, 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/3, 180/3, 181/1, 23/30, 23/28, 23/26, 23/24, 54/9, 282,

 

Obręb: 10 Polanówka – gmina Krynice

296/1, 99/2, 99/3, 100/4, 100/6, 191/3, 272/1, 273/2, 274/2, 277/4, 279/4, 283/2, 285/1,

 

oraz na działkach:

1.    przeznaczonych pod przebudowę dróg innych kategorii:

 

Obręb: 7 Majdan Krynicki – gmina Krynice

275, 23/19, 23/21, 23/23, 54/5, 54/7,

 

Obręb: 10 Polanówka – gmina Krynice

298, 296/2,

 

2.    przeznaczonych pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu (branża mostowa, energetyczna i teletechniczna):

 

Obręb: 5 Łabunie Reforma – gmina Łabunie

285/2,

 

Obręb: 10 Polanówka – gmina Krynice

273/1,

 

3.    przeznaczonych pod przebudowę i budowę zjazdów:

 

Obręb: 5 Łabunie Reforma – gmina Łabunie

274/2, 284/2,

 

Obręb: 7 Majdan Krynicki – gmina Krynice

23/25,

 

Obręb: 10 Polanówka – gmina Krynice

283/3, 285/2, 273/3, 274/3.

Zakres inwestycji obejmuje:

 

1.   Poszerzenie jezdni do przekroju „2+1” z pasem dzielącym i trwałym wydzieleniem kierunków ruchu poprzez zastosowanie barier.

2.   Przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L z wydzieleniem dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

3.   Budowę dróg dojazdowych w ciągu drogi krajowej.

4.   Poprawę warunków geometrycznych w planie i profilu.

5.   Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi krajowej zapewniające przenoszenie nacisków do 115 kN/oś.

6.   Przebudowę istniejących oraz budowę nowych elementów odwodnienia drogi: przepusty i rowy drogowe.

7.   Dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich do wymagań stawianym obiektom na drodze klasy GP.

8.   Przebudowę istniejących elementów wyposażenia drogi (zatoki autobusowe, zjazdy).

9.   Wykonanie oznakowania drogowego.

10. Usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia terenu (linia SN, nn, linia telefoniczna, sieć gazowa, istniejący drzewostan).

 

 

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami strona może zapoznać się z treścią decyzji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 211, telefon 81 74-24-488, w godzinach pracy Urzędu.

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                   Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego

                                                   Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

                                                                     /-/ Piotr Matyś                

koronawirus-780x420

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com