Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Gospodarka odpadami w Gminie Krynice

 

Uchwałą nr VI/57/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Rada Gminy Krynice, wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w wysokościach określonych w tej uchwale. Traci moc uchwała Rady Gminy Krynice Nr IV/19/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

Deklaracja:

Mieszkańcy gminy mają możliwość dokonania wyboru sposobu odbioru odpadów (segregowane lub niesegregowane) oraz wysokości stawki. Informacje te należy zamieścić w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Wszyscy właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od tego czy są tam zameldowani czy nie) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Krynice deklaracji.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Deklaracja do pobrania w formie edytowalnej

 

Deklaracja w wersji pdf

 

 Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

HARMONOGRAM 2020 GMINA KRYNICE

Harmonogram na 2020 rok

 Harmonogram na 2019 rok

 

PUKKrynice ulotka1-page-001

Ulotka PDF

 

 

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych):

PUNKT SELEKTYWNEJ OZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie działał w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 12.00 do 17.00 w Krynicach - Krynice 136 (Baza dawnego SKR)
Do PSZOK dostarczać można: chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół i zużyte opony z samochodów osobowych nie pochodzące z działalnosci gospodarczej.

 

REGULAMIN PSZOK

 

 

Zbiórka baterii:

Informujemy że w Gminie Krynice prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Zbiórka prowadzona jest w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Gminy Krynice,
  • Zespół Szkół w Krynicach,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hucie Dzierążyńskiej,
  • Szkoła podstawowa w Zwiartowie

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe stale lub czasowo na terenie gminy Krynice (także osoby bez zameldowania).

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów oraz nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki i worki.

Opłata ta zapewnia odbiór odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Mieszkańcy otrzymają harmonogram odbioru odpadów wraz ze sposobem segregacji odpadów.

Wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie na INDYWIDUALNY rachunek bankowy. Książeczki opłat zostaną doręczone do każdego gospodarstwa domowego za potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty w/w opłaty naliczane będą odsetki podatkowe + ewentualne koszty upomnienia.

W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Wójta Gminy Krynice określająca wysokość opłaty.

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Krynice jest firma odbierająca odpady komunalne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce.
Mieszkańcy mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), pod adresem Krynice 136 - dawna baza SKR, a także dwa razy w ciągu roku sprzęt zabierany jest przez firmę sprzed posesji,  w terminie ustalonym w harmonogramie wywozu.

 

 

Informacja o zbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Odpady z folii oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych przyjmowane są odpłatnie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Petera 65, 22-600 Tomaszów Lubelski.
W grudniu 2019 r. został zakończony nabór wniosków o udział w programie „usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszony przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowani rolnicy z Gminy Krynice posiadający odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag złożyli wnioski i będą mogli skorzystać z bezpłatnego przekazania tych odpadów.

 

Firmy odbierające odpady:

Na terenie Gminy Krynice wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.ul. Wielka 62, 22-630Tyszowce

 

Miejsce zagospodarowania odpadów:


Odpady zmieszane:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69, 22-530 Mircze

Bioodpady:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

 

Osiągnięte przez Gminę Krynice poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użyciu i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

poziomy recyklingu

 

powszechny spis rolny 2020

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

POMOC PRAWNA

Grafika

button panel-radnego

STR TYTUŁOWA NR 3

ODPADY KOMUNALNE

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

obywatel

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com