Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)
- po rozpatrzeniu złożonych ofert, do realizacji w 2021 roku przyjęto oferty:  
1. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim:
a) dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice do: Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b) organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi
za kwotę 12.200,00 zł.


2.Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu:
a) dowożenie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Śląskiej 45 A
w Zamościu oraz powrót  do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b) organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym  
za kwotę 35 997, 50 zł.

Na dowożenie ucznia do Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lub oferty nie złożono

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

Otwarty konkurs ofert

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Krynice
z dnia 3  grudnia  2020 r.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krynice z dnia 3 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XVII/ 158/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2021.

WÓJT GMINY KRYNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

I. Rodzaj zadania:
Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

a/ dowożenie jednego ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Majdan Krynicki) do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję, oraz organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł.

pdf ikona PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Otwarty konkurs ofert

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Krynice
z dnia 3 grudnia 2020 r.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krynice z dnia 3 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XVII/ 158/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2021.

WÓJT GMINY KRYNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

I Rodzaj zadania:
Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

a/ dowożenie jednego ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Polany) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Śląskiej 45 A w Zamościu oraz powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję, b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniem dowożonym.


II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 36 000,00 zł.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Otwarty konkurs ofert

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Krynice
z dnia 3 grudnia 2020 r.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krynice z dnia 3 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ) zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krynice Nr XVII/ 158/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2021.

 

WÓJT GMINY KRYNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

I Rodzaj zadania:
Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością :

a/dowożenie dwóch uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice (Polanówka, Krynice) do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
b/organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.

II.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12 200,00 zł.

PEŁNA TREŚĆ KONKURSU

Informacja o wynikach konsultacji Programu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - w dniach od 15 do 23 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
    Projekt programu był dostępny w BIP.
Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składowane w formie pisemnej przy pomocy formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście.
Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły uwag, opinii i propozycji do projektu programu.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krynice


Na podstawie uchwały Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Krynice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Krynice.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
15.10.2020 r. – 23.10.2020 r.

 

Forma konsultacji:
- publikacja projektu w BIP .

Uwagi i opinie do w/w projektu mogą być zgłaszane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 22-610 Krynice, elektronicznie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w Sekretariacie Urzędu w terminie do 23.10.2020 roku z ewentualnym wykorzystaniem załączonego formularza.

 

pdf ikonaProgram współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

pdf ikonaProjekt uchwały

pdf ikonaFormularz uwag i opinii do projektu uchwały

 

Wójt Gminy
/-/ Jacek Wiśniewski

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

cyberbezpieczenstwwo

Jesteś w
Joomla template by ByJoomla.com