Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Prace adaptacyjne w budynku świetlicy w Krynicach zakończone!

senior flaga

Od maja bieżącego roku trwały  prace adaptacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krynicach celem dostosowania budynku na potrzeby Klubu Seniora. Na adaptację budynku świetlicy wydatkowano kwotę 106863,49 zł. Prace adaptacyjne prowadzone były w pomieszczeniach:  gospodarczym, biurowym, kuchennym, na naczynia, w zmywalni oraz w szatni. Wymieniono drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne, zamontowano sufity podwieszane, ułożono terakotę, wykonano instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz zamontowano monitoring.

Trwają prace adaptacyjne budynku świetlicy w Krynicach

senior flaga

 Od maja bieżącego roku trwają  prace adaptacyjne świetlicy wiejskiej w Krynicach celem dostosowania budynku na potrzeby Klubu Seniora. Klub Seniora zostanie utworzony  w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne. Na modernizacje budynku świetlicy zaplanowano kwotę 106863,49 zł.
Prace adaptacyjne prowadzone są w pomieszczeniu gospodarczym, pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu kuchennym, pomieszczeniu na naczynia, w zmywalni i w szatni. Prace adaptacyjne obejmują zakup i wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, montaż sufitów podwieszanych, terakoty, instalacji elektrycznej, oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ma zostać wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz zamontowany monitoring.

Gmina dla Seniora

logo-senior

 

Gmina Krynice podpisała umowę na realizację projektu
pn.
„Gmina Krynice dla Seniora”

 

DSC 015315 kwietnia 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Krynice Pan Jacek Wiśniewski oraz Skarbnik Pani Sylwia Pitura podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Krynice dla Seniora”. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Pan Łukasz Budyńczuk – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS i Pan Marek Neckier – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS.

Głównym celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn), w tym 4 osób niepełnosprawnych po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy wiejskiej Krynice poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzonego Klubu Seniora – 30 miejsc oraz utworzenia 1 miejsca świadczenia usług asystenckich osób niepełnosprawnych w Gminie Krynice do 30.06.2023.

 

W ramach projektu zaplanowano zadania tj.

-  adaptacja i dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Krynicach na potrzeby Klubu Seniora,

-  zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja dla osób 60+ (zajęcia wokalne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne z elementów zdobienia stołów oraz czynności życia codziennego),

-  działania prozdrowotne dla osób 60+ (edukacja zdrowotna, zajęcia ruchowo-sportowe, zajęcia na basenie),

-  poradnictwo dla seniora (wykłady i prelekcje z zakresu prawa, dyżur prawnika, spotkanie z policjantem, zajęcia z psychologii, porada diabetologa),

-  udział w kulturze i życiu codziennym dla osób 60+ (zajęcia taneczne, wieczorki taneczne, wyjazdy do teatru, wyjazd do Łańcuta, Lublina i Kozłówki, Kazimierza i Nałęczowa, w Bieszczady),

-  usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Główne rezultaty projektu:

-  31 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,

-  30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

-  utworzenie w programie 1 miejsca świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejącego po zakończeniu projektu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Całkowita wartość projektu: 767018,75 zł

 

W tym wysokość dofinansowania: 648218,75 zł

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021- czerwiec 2023

 

Tekst w formie PDF

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com